1.      Matthiasbote Oktober/November 2019 (19.10.2019-17.11.2019)
 
2.      Matthiasbote September/Oktober 2019 (14.09.2019-20.10.2019)
 
3.      Matthiasbote August/September 2019 (17.08.2019-15.09.2019)
 
4.      Sommer-Matthiasbote 2019 (15.06.2019-18.08.2019)
 
5.      Matthiasbote Mai/Juni 2019 (04.05.2019-16.06.2019)
 
6.      Oster-Matthiasbote 2019 (23.03.2019-05.05.2019)
 
7.      Matthiasbote Februar/März 2019 (23.02.2019-24.03.2019)
 
8.      Matthiasbote Februar 2019 (12.01.2019-24.02.2019)
 
9.      Weihnachts-Matthiasbote 2018 (15.12.2018-13.01.2019)